نرم افزار خزانه داری

برخی قابلیت های نرم افزار خزانه داری اُرُد

 • مهمترین ویژگی نرم افزار خزانه داری فراتحلیل گران ورجاوند، مدیریت گردش وجـوه نقد (cash flow) مبتنی بر منابع و مصارف تعریف شده در سیستم می باشد.
 • امكان تعویض دوره مالی در كلیه فرم های نرم افزار بدون نیاز به خروج از نرم افزار.
 • مراكز مالی شامل بانك ها، صندوق و تنخواه گردان می باشد كه برای هر مركز مالی نظیر بانك، ۶ كد حساب معین شامل: حساب موجودی، بانك، اسناد پرداختنی مدت دار، اسناد در جریان وصول، وجوه در راه، اسناد پرداختنی تضمینی و طرف حساب تضمینی قابل تعریف و تنظیم است.پ
 • در بخش بانك ها امكان تعریف حساب های بانكی و دسته چك های مربوط به هر حساب جاری پیش بینی شده و در هر لحظه می توان چك های صادر نشده از هر حساب را كنترل نمود ابزار طراحی فرمت چاپ چك نیز به تفكیك حساب جاری وجود دارد.
 • در بخش پرداخت خزانه داری امکان پرینت و چاپ چک در فرمتهای ارائه شده از سوی بانک میسر خواهد شد. به بیان دیگر نرم افزار خزانه داری به یک ابزار چک نگار مجهز می باشد.
 • در بخش صندوق و تنخواه نیز امكانات دیگری نظیر سقف پرداخت و دریافت و موجودی صندوق به عنوان یك ابزار كنترلی پیش بینی شده است.
 • انواع كسورات در زمان دریافت و پرداخت چك به عنوان عامل كاهنده همچون مالیات تكلیفی و حسن انجام كار و در مبلغ چك اثرگذار و سند حسابداری مربوط به هر عامل به تفكیـــــك صادر می شود.
 • منابع و مصارف موسسه بر اساس یك ساختار درختی به همراه كد حساب های معین مربوطه توسط كاربر قابل تعریف است این ویژگی این امكان را برای كاربر مهیا می كند تا در زمان دریافت یا پرداخت بتواند چندین منبع و مصرف را به دریافت یا پرداخت اختصاص دهد و سند حسابداری نیز مطابق با كدینگ رابطی كه در بخش منابع و مصارف تعریف شده صادر میگردد برای مثال یك چك دریافتی می تواند در حالیكه افزاینده یك منبع خاص است، بخشی از آن كاهنده یك مصرف باشد و یا یك چك بابت چند نوع مصرف متفاوت پرداخت گردد.
 • پروسه درخواست و صدور چك بصورت مكانیزه در سیستم طراحی شده و عملیات به صورت اتوماتیك توسط ابزار مدیریت فرایند (Work Flow) قابل تعریف برای هر كاربر می باشد.
 • امكان دریافت وجوه نقد (ارزی/ریالی)، چكهای عادی، تضمینی، انواع سفته و اوراق بهادار به همراه مدیریت جداگانه بر انواع وجوه دریافت شده، پیش بینی شده است.
 • امكان پرداخت وجوه نقد (ارزی/ریالی)، چك های عادی، تضمینی و پرداخت اسناد نزد صندوق به همراه مدیریت بر انواع وجوه پرداخت شده، پیش بینی شده است در این فضا چاپ چك نیز بر اساس طراحی اولیه انجام شده میسر می باشد.
 • برداشت های بانكی از جمله هزینه های مالی، اقساط تسهیلات دریافتی و واریز های بانكی و قابل تعریف است.
 • امكان جابجایی وجوه از جمله: بانك به بانك، بانك به صندوق، صندوق به بانك، صندوق به صندوق، صندوق به تنخواه، تنخواه به صندوق و تنخواه به تنخواه.
 • امكان مشاهده گردش یك چك در كلیه مراحل ورود اطلاعات به سیستم.
 • امكان انجام عملیات متداول نظیر واگذاری اسناد دریافتنی، وصول، واخواست و نقد كردن اسناد دریافتی، اخذ چك واگذاری شده، وصول و واخواست اسناد صادره و همچنین استرداد اسناد پرداختنی، ابطال اسناد پرداختنی و تبدیل اسناد عادی نزد صندوق به تضمینی و بالعكس و همچنین تبدیل اسناد پرداختنی عادی به تضمینی و ابطال سریال چك های صادر نشده و صورت خلاصه تنخواه و ده ها عملیات دیگر از ویژگی های ارزشمند این سیستم هستند.
 • امكان تعریف سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی قبل از راه اندازی سیستم جهت ورود اطلاعات آنها به عنوان اول دوره قبل از اجرای نرم افزار خزانه داری.
  اوراق بهادار و ضمانت نامه های بانكی و اوراق مشاركت و سهام شركت ها قابل تعریف است.
 • تسهیلات دریافتی از بانك ها و تعریف انواع قراردادهای دریافت وام و فرمول های محاسبه سود و تاخیر و تقسیط وام و همچنین محاسبه هزینه های مالی، تدوین و ارائه جدول پرداخت اقساط پیش بینی شده و همچنین پیش بینی جریمه تجمعی حاصل از تاخیر پرداخت اقساط وام و تفكیك اصل و فرع وام در كلیه محاسبات پیش بینی شده است.
 • مغایرت بانكی با توجه به ورود اطلاعات صورتحساب بانك به صورت دستی و یا دریافت اطلاعات از دیسكت بانك به دو روش دستی و مكانیزه طراحی شده است.
 • در كلیه فرم های دریافت و پرداخت ستون هایی بابت جداول تفصیلی های ۲ ، ۳ و ۴ از سیستم حسابداری مالی پیش بینی شده است كه در صورت نیاز به اطلاعات مدیریتی یا اطلاعات تكمیلی می توان از این فیلدهای اطلاعاتی كمك گرفت.
 • جداول تبدیل ارز، همانند نرم افزار حسابداری مالی در سیستم حسابداری خزانه داری نیز قابل تعریف است.
 • ابزار تنظیمات در سیستم جهت مدیریت موارد ذیل: امكان صدور چك روز بدون موجودی، چك روز پس از تحویل بلافاصله از موجودی كسر شود، چك روز در صورت عدم تحویل از موجودی كسر شود (در غیر این صورت بلوكه می شود)، صدور چك و تحویل آن همزمان باشد، صدور چك فقط از طریق درخواست چك انجام شود.
 • در نرم افزار خزانه داری اُرُد امكان ارائه گزارش گردش وجوه نقد (cash flow) و گزارش منابع و مصارف بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی پیش بینی گردیده است.
 • ارائه گزارشات متنوع نظیر: خلاصه گزارش چك ها، گزارش گردش صندوق، دفتر صندوق، اسناد نزد صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی، دفتر بانك، گردش بانك ریز وارده و صادره صندوق و بانك، نقل و انتقالات صندوق، جابجایی وجوه و ده ها گزارش دیگر و صورت مغایرت بانكی.
 • امكان اخذ گزارش جامع شامل: كلیه چك های دریافتی و پرداختی به همراه فیلتر گذاری بر روی فرایندهای تعریف شده و همچنین تاریخ پیش بینی وصول اسناد وجود دارد در این گزارش ۱۴ فرایند متفاوت شامل چك های نزد صندوق، تضمینی نزد صندوق، واخواستی نزد صندوق، در جریان وصول، نقد شده، نزد مشتری، اخذ شده خرج شده، اخذ شده واخواستی، سوابق اسناد عادی، سوابق اسناد تضمینی، سوابق اسناد واگذار شده عادی به تضمینی، تضمینی به عادی، اخذ چك واگذار شده، پیش بینی شده است.
 • ایجاد پیش نویس اسناد حسابداری و همچنین صدور و ارسال مستقیم سند حسابداری.
 • امكان ارسال اطلاعات به محیط DBF , Excel , Html , Text , Access.
 • ابزار انتقال اطلاعات بین دفاتر (شعب و كارخانه) – replication نیز پیش بینی شده است. لطفا بخش Replication را مشاهده فرمایید.
 • ابزار گزارش سازی روی زنجیره فرایندهای چك و سفته با اعمال شرایط مختلف در هر مرحله از فرایندها.
 • امكان توقف (بلوكه كردن) در چرخه فرایندهای تعریف شده چك در هر زمان.
 • گزارش مرور خزانه داری و مشاهده درختواره فرایندهای مرتبط با مراكز مالی و مرود كلیه این فرایندها از بالا به پائین و بالعكس توسط نرم افزار خزانه داری اُرُد امکان پذیر است.