چرا نرم افزار مدیریت قراردادها ؟

امروزه امور مربوط به قراردادها و پیمانكاران در شركت ها از جمله فعالیت های كلیدی محسوب می‌شود و با بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و پیمانكاران كه به همراه خود انواع صورت وضعیت، الحاقیه و متمم‌ را به همراه دارد دسته بندی و مدیریت این قراردادها كاری دشوار خواهد بود. همچنین سیستم ارزیابی پیمانكاران با توجــــه به تــــعداد پیمانكارانی زیادی كه در پروژه های متعدد بكار گرفته می‌شود كاری هزینه بر و سخت می‌باشد. به طور عموم این قبیل شركت ها علاوه بر تعداد زیاد قرارداد و پیمانكار، دارای ساختار توزیعی كارگاه می‌باشند كه این نیز عامل دیگری در پیچیده شدن فرایند رسیدگی به امور قراردادها و پیمان می‌باشد.
شركت فراتحلیل‌گران ورجاوند با تجربه چندین سال همكاری با شركت های پیمانكاری و مهندسین مشاور، به توانمندی رسید كه نرم افزاری تهیه كند تا علاوه بر كاهش هزینه های مرتبط با امور قراردادها و پیمان، آرشیو الكترونیكی از فرایندهای مرتبط با این مسائل با امكان جستجو سریع را پوشش دهد.

نرم افزار مدیریت قراردادها

  قابلیتهای كلی نرم افزار مدیریت قراردادهای پیمانکاری – پیمان:

  • نگهداری اطلاعات پیمانكاران: در این بخش پیمانكاران به دسته‌بندی پیمانكاران ایرانی حقوقی و حقوقی، پیمانكاران خارجی حقیقی و حقوقی، فروشگاه‌ها، كنسرسیوم و مشاركت ها و كارگاه ها تقسیم بندی می‌شود. همچنین اطلاعات مورد نیاز همانند اعضا و هیات مدیره، نشانی‌، كارگاه های مرتبط، فعالیت های مجاز، گرید، لیست سیاه و … در این بخش قابل ثبت می‌باشد.
  • نگهداری اطلاعات قراردادها: نگهداری اطلاعات و كلیه ضمائم قرارداد، اطلاعات صـــــورت وضعیت ها، متمم و الحاقیه، تاریخ و سر رسیدهای قرارداد و موارد كه نیاز به هشدار نیز در این بخش قابل تعریف می‌باشد.
  • امكان ثبت آیین‌نامه و فرمت های قرارداد نیز در این نرم افزار پیش‌بینی شده است و كاربر قادر خواهد بود با توجه به فرمت های قراردادی خاص شركت خود، این اطلاعات را در سیستم ثبت نماید.
  • صورت وضعیت‌ها: امكان تعریف صورت وضعیت های مرتبط با هر قرارداد در سیستم وجود دارد و امكان تعریف فرمت های چاپی صورت وضعیت به تعداد نامحدود برای كاربر وجود دارد.
  • تعریف آیتم های قرارداد: این آیتم ها در قراردادها فهرست‌بهایی با فهرست بهای استاندارد نظام فنی و مهندسی قابل استفاده می‌باشد. در قراردادهای غیر فهرست بهایی امكان تعریف آیتم و آیتم ستاره دار نیز وجود دارد.
  • زیر سیستم ارزیابی پیمانكار: با تعریف شاخص های ارزیابی پیمانكار توسط كاربر، امكان ارزشیابی پیمانكاران با سابقه و بدون سابقه در سیستم وجود دارد.
  • گزارش: امكان استــــــــفاده از گزارش های جامع در زمینه پیمانكاران، قراردادها، صورت وضعیت ها در سیستم دیده شده است.
  • نرم‌افزار با دید قرارداد پیمانكاران جزء و قرارداد اصلی پیمان دیده شده است.
  • امكان استفاده نرم افزار مدیریت قراردادها پیمان در كارگاه و توزیع جغرافیایی نرم افزار وجود دارد.
  • امكان تعریف كاربر به تعداد نامحدود و تعریف سطوح دسترسی بر اساس فرم و پروژه وجود دارد.