فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

پیش درآمدی بر فرایند ارزیابی تامین کنندگان با نرم افزار با BPMS  ارزیابی تامین کنندگان فرایندی است که به صورت دوره ای و مستمر بر اساس شاخصهای مورد نظر سازمان ارزیابی و طبقه بندی تامین کنندگان انجام میگردد. چرا فرایند…

Read More
روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار با BPMS  روند فرایند مدیریت مناقصه از دو منظر قابل بررسی است یکی از منظر برگزار کننده مناقصه و یکی از دیدگاه شرکت کننده در مناقصه. ما در این بخش سعی مکنیم فرایند…

Read More
نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS  چگونه است؟ معمولا با بزرگ شدن اندازه شرکت که منجر به افزایش تعداد پرسنل شرکت میشود، معضل مدیریت اطلاعات پرسنلی نمایان میشود. به خصوص اینکه شرکت دارای ساختار شعب و هولدینگی باشد کنترل…

Read More
راهکارهای کاهش مقاومت استفاده اتوماسیون اداری

راهکارهای کاهش مقاومت استفاده اتوماسیون اداری

چگونه مقاومت سازمانی جهت اجرای نرم افزار اتوماسیون اداری را کم کنیم؟ استفاده از نرم افزار برای سازمانهایی که تجربه مکانیزاسیون و استفاده از اتوماسیون اداری را نداشته باشند پروسه خاص خود را دارد. هر چند ممکن است در حوزه…

Read More
۱۰ توصیه جهت بررسی نرم افزار BPMS در جلسه دمو

۱۰ توصیه جهت بررسی نرم افزار BPMS در جلسه دمو

10 توصیه جهت بررسی نرم افزار BPMS در جلسه دمو  معولا فرایند خرید نرم افزار BPMS بدین گونه است که لیستی از شرکتهای تولید کننده نرم افزار BPMS تهیه میکنید و پس از بررسی اولیه به صورت تلفنی مبنی بر…

Read More
نقش واحد سیستمها و روشها در استقرار نرم افزار BPMS

نقش واحد سیستمها و روشها در استقرار نرم افزار BPMS

نقش واحد سیستمها و روشها در استقرار نرم افزار BPMS در این بخش میخواهیم به نقش موثر واحد سیستمها و روشها که در برخی از شرکتها به عنوان واحد مهندسی فرایند شناخته میشود بپردازیم. همانطور که پیشتر گفتیم یکی از مزایای…

Read More
سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟

سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟

سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟ معمولا برای استفاده از نرم افزارهای استاندارد (Standard Package) یک روال و برنامه کلاسیک آماده ارائه میشود. به عبارت دیگر پس از عملیات نصب و آموزش، مطابق با دستورالعملهایی که توسط واحد…

Read More
تفکر قائم به سیستم مقابل قائم به شخص در BPMS

تفکر قائم به سیستم مقابل قائم به شخص در BPMS

کاهش وابستگی به افراد با نرم افزار BPMS با تفکر قائم به سیستم یکی از مزایای مهم نرم افزار bpms کاهش وابستگی سازمانها به افراد است. به بیان دیگر، با نبود پرسنل به دلیل وابستگی اطلاعاتی به آنها، امکان استفاده…

Read More
آنالیز فرایند درخواست کالا با توسعه ارزان در BPMS

آنالیز فرایند درخواست کالا با توسعه ارزان در BPMS

آنالیزی بر فرایند درخواست کالا جهت توسعه ارزان در BPMS یکی از فرایندهای پرکاربرد شرکتهای فرایند درخواست کالا میباشد. تقریبا شرکتی وجود ندارد که این فرایند در آن اجرا نشده باشد. این فرایند میتواند هم بسیار ساده و هم بسیار پیچیده باشد. در…

Read More